loading...

VÍTĚZNÉ NÁMĚSTÍ

/soutěžní návrh/spoluautor Filip Kusák/Praha/2018

Iniciačním podnětem návrhu se stalo budoucí zastavění severozápadního kvadrantu, jehož současné využití ke konání víkendových trhů či nejrůznějších nejen studentských slavností ukazuje, jaký je existující potenciál nedokončeného náměstí a co bude po jeho dostavbě chybět nejvíce - totiž ideální prázdno dostatečně velkorysého, rozmanitého a uživatelsky otevřeného veřejného prostoru. Návrh úprav Vítězného náměstí navrací centrální veřejné prostranství městské části Praha 6 jeho uživatelům skrze tři výchozí principy koncepce - reorganizaci dopravních toků spojenou se zpřístupněním vnitřních ploch náměstí pěším a cyklistům, soudobou interpretaci Engelovy geometrické organizace prostoru a ponechání prostorů k volnému pohybu či možnosti osazení efemérních a jiných drobných architektur.

Nový park

/veřejná zakázka/spoluautoři Klára Zahradníčková, Tomáš Džadoň, spolupráce Ondřej Fous, Luboš Zbranek/Leopoldov/od 2017

Revitalizace někdejšího záhumenního hřbitova na park s herním vybavením pro děti transformuje pozapomenutou průchozí zahradu na místo aktivního odpočinku všech generací. Návrh vychází ze tří základních principů - aktivace rozhraní parku, umožnění svobodnějšího pohybu na jeho vnitřní ploše a doplnění stávajících objektů o nové prvky.

Chodník při rušné Hlohovské cestě bude rozšířen až za úroveň kapličky a vytvoří tak vstupní piazzetu, doplnění chodníku při Rázusově ulici zase počítá s otevřením brány vedoucí k nedaleké spolkové zahradě. V návaznosti na úpravy chodníků bude přesunuto stávající oplocení a vstupní brány. Obyvatelům sousedních rodinných domů bude nabídnuta možnost zřízení přístupových branek z jejich soukromých zahrad.

Nový park je chápán jako jedno velké stinné hřiště. Všechny keře a jiné bariérové druhy dřevin budou odstraněny. Vzrostlé listnaté stromy s podchodnými korunami budou ošetřeny a postupně doplňovány mladými jedinci, aby se předešlo rozpadu porostu a byl podpořen jeho další rozvoj. Nová výsadba představuje extenzi diagonálního uspořádání stávající aleje v celé šíři parku. Zemina v bezpečné vzdálenosti od kořenového systému stromů bude stabilizována jako volně pochozí povrch, odlehčující jedinou existující komunikační osu.

Většina stávajících objektů bude zachována. Kaplička se stane dominantou piazzety, kříže na obou stranách původní aleje budou nadále uvozovat vstupy do parku. Řemeslně zpracované náhrobky budou vystaveny v novém lapidáriu při vstupu z piazzety. Vnitřní plochu parku obohatí také ready-made objekty, pracující s imaginací dětí samotných, a materiálově odlišené plochy v podobě dřevěné podesty, nebo pískového a EPDM pryžového povrchu. Repasované lampy doplní nové scénické osvětlení a dřevěné lavičky.

 

#OK

/architektura výstavy/kurátoři Mária Janušová, Erik Vilím/vizuální identita Pinchof/Galéria Jozefa Kollára, Banská Štiavnica/2018

Architektura XII. Trienále malého objektu a kresby, zaměřeného na objektově orientovanou ontologii, si pohrává s nejméně atraktivním a zároveň nejrozsáhlejším objektem výstavního prostoru - zašlým zátěžovým kobercem. Ten je z pouhé povrchové úpravy podlah galerie transformován v prostorotvorný element, který koreluje s různými výškovými úrovněmi výstavních místností i soklů a vytváří novou topografii, zvrásněnou podobně jako krajina Banské Štiavnice. Krajina koberce je navíc topologická, zachovává geometrickou spojitost původního půdorysu. Její záhyby částečně odkrývají podkladní cementové potěry a částečně recyklují či zakrývají nepotřebné prvky výstavního fundusu. Návštěvník-poutník objevuje umělecká díla umístěná v této krajině, může jí procházet nebo v ní na chvíli spočinout.

Nie som tu, som v Arkádii

/architektura výstavy/kurátorka Maria Janušová/vizuální identita Aurélia Garová, Tereza Maco/Nitra/2018

Architektonickým zásahom sa narušila centrálna os výstavného priestoru, ktorú predstavovala chodba. Tá pôvodne slúžila ako spojovací bod medzi dvomi postrannými sledmi expozičných miestností. Prečlenením ústrednej chodby prostredníctvom deliacich priečok sa stratila jej dominancia i funkcia. Priestor Reprezentačných sál Nitrianskej galérie sa výstavbou umelých stien zároveň rozšíril o ďalšie miestnosti. Tým nové architektonické členenie pripomína labyrint – návštevník je nútený k neustálemu pohybu po expozičnej ploche, k hľadaniu ciest smerom von či ďalej dovnútra, do hĺbky výstavy. Symbolika labyrintu pritom priamo súvisí s koncepciou výstavného projektu, ktorá v mnohom čerpá z antickej filozofie a mytológie. (Kurátorský text)

PLNÝ DŮM

/výstavní instalace/spoluautor Filip Kusák/kurátorský výzkum Petra Hlaváčková, Barbora Benčíková/grafický design Anna Hrabalová/osvětlení Pavel Richtr, Ladislav Mirvald/Brno/2017

Pasáž Alfa, multifunkční městský palác v centru Brna, již existuje osmdesát let. Při příležitosti tohoto výročí vznikla výstava tvořená domem v domě. Model v měřítku 1:33 představuje hmotovou interpretaci stavby, jejíž vnitřní prostorové souvislosti se odkrývají v charakteristickém podélném řezu pasáží, ve které je vystaven. Tektonická skladebnost budovy je zde nahrazena stereotomním formováním masy, jejíž záhyby zhotovené pomocí CNC frézy sledují spíše životní prostor uživatelů než konstrukční principy funkcionalistického paláce.

Během 20. století se na této stavbě více či méně odrazily zásadní historické události. Kurátorský výzkum, zprostředkovaný výstavním katalogem, postihuje architektonické, historické a politické aspekty proměn domu a jejich dopad na současnou podobu místa.

MĚSTSKÉ ZÁSAHY

/architektura výstavy/spoluautor Filip Kusák/kurátoři Jakub Kořínek, Lenka Sedláčková/grafický design Kutululu/Brno/2017

Instalace transformovala uliční síť města Brna na povrchy výstavního sálu v jeho centru. Jednotlivé městské zásahy byly vystaveny jako modelové objekty, skrze které jejich autoři interpretovali ideu této intervence.

VIRTUÁLNÍ BEHRENS

/instalace/kurátorka Ivana Rumanová/Pracovní výstava, Nová synagoga, Žilina/2017

Architekt Jakub Kopec sa v rámci Pracovnej výstavy rozhodol doplniť a sprítomniť vízie Petra Behrensa v priestore Novej synagógy pomocou virtuálnej reality. Nakoniec ho však rovnako ako centrálny priestor kupoly a Behrensových absolútnych ideí zaujíma zvláštny priestor absencie pod ňou. Ak by sme totiž doplnili kupolu v priestore, nedotýkala by sa zeme, ale levitovala by nad ňou vo výške 68 cm. Jakub Kopec už raz s týmto špecifickým priestorom pracoval v projekte Pódium v roku 2013. Teraz k nemu pristupuje celkom iným spôsobom a inými prostriedkami, ale aj tento krát transformuje priestor odchýlky, či stavebných nedokonalostí na priestor pre hru, možnosť pre vstup človeka, či pohrávanie sa s architektúrou. (Kurátorský text)

ADAPTACE DOMU V KAMENCE

/soukromá zakázka/Brno/od 2010

V projektu splývá topografie kamenného lomu s původním dělnickým domkem, který je součástí památkově chráněného souboru staveb někdejší nouzové kolonie. Programová náplň cirkuluje novou topografií domu. Sekvence stísněných místností stávající stavby se proměňuje ve velkorysý obytný prostor otevírající se zde vzácnému dennímu světlu.

náměstí/park

/soutěžní návrh/spoluautorka Klára Zahradníčková, spolupráce Luboš Zbranek/park na Moravském náměstí, Brno/2016

Moravské náměstí je přechodem mezi soustavou parků okružní třídy a zpevněnou pěší zónou centra města Brna. Městskost se v návrhu projevuje zpevněním jeho povrchů, parkovost potom formou podchodných korun stromů, které dodávají velkorysému náměstí/parku stín.

Návrh uvolňuje exponovaný střed parku soustředěním kulturních aktivit po jeho obvodu. Ty oživují okolí parku a nenarušují relaxační charakter jeho vnitřní plochy. Po obvodu je výrazně rozšířen (na cca 20 m) stávající dlážděný chodník, aby umožňoval mj. umístění dočasných staveb a ulehčil tak i jejich nadměrnému stavění na prostorově limitovaných náměstích v centru. Vnitřní plocha parku je sjednocena mlatovým povrchem (stabilizovanou zeminou), který umožňuje jak volný průchod osob, tak vytváří pobytovou plochu, která v podobné velkorysosti v centrální části města chybí. Nové povrchy a mobiliář doplňují stávající, které jsou v souladu s návrhem a ještě nepřekročily svou životnost. Na obvodu parku se počítá s použitím existujících mobilních objektů a mobiliářových prvků. 

Navzdory soutěžním zadáním proponovanému kulturnímu prostoru bez trhů, v projektu jsou zahrnuty i tyto. Dřívější umístění na stávajících vnitřních parkových cestách se opravdu mohlo jevit jako problematické vzhledem k nadměrnému zatížení cest samotných i okolních travnatých ploch - přístupových a zásobovacích zkratek. Na druhou stranu podobné aktivity (hody, slavnosti, koncerty, mítinky...) jsou nedílnou součástí živého městské prostředí. Jejich programová náplň na rozšířeném okraji parku vytváří aktivní rozhraní mezi centrem, okružní třídou a okolními čtvrtěmi a redefinuje stávající bezbřehou podobu parku mezi dopravními komunikacemi.

afektivní pohyby

/výzkumný projekt/spoluautorka Darinka Pilári/Muzeum nové generace, Žďár nad Sázavou/2016

Je schodiště jenom vertikální komunikace nebo nabízí také něco navíc? Točité schody v Muzeu nové generace ve Žďáře nad Sázavou byly testovány improvizovaným pohybem tanečnice. Ta reagovala jak na prostorové limity schodiště a hranice dosahu pohybového senzoru, jímž byla snímána, tak čím dál tím více i na svou vlastní svévoli.