loading...

Nový park

/veřejná zakázka/spoluautoři Klára Zahradníčková, Tomáš Džadoň, spolupráce JV PROJEKT VH, s.r.o. (hospodaření s vodou), Dubrovay, s.r.o. (elektroinstalace), Ondřej Fous (konzultace zahradních úprav), Juraj Ondreas (vizuální identita), Luboš Zbranek (vizualizace), Marek Repáň (restaurátorské práce), CS, s.r.o. (generální dodavatel)/Leopoldov/2016-19

Přeměna někdejšího záhumenního hřbitova na park s herním vybavením pro děti transformuje pozapomenutou průchozí zahradu na místo aktivního odpočinku všech generací. Návrh vychází ze tří základních principů - aktivace rozhraní parku, umožnění svobodnějšího pohybu na jeho vnitřní ploše a doplnění stávajících objektů o nové prvky. Projekt vznikl ve spolupráci architekta, krajinářské architektky a výtvarníka na základě vítězné architektonické soutěže.

Původní oplocení podél Hlohovské cesty bylo nově osazeno až za úrovní kapličky, rozšířený chodník, tzv. piazzetta, vytvořil velkorysejší nástup do parku z této dopravní tepny. Na základě společného setkání s obyvateli sousedních rodinných domů byly zájemcům z jejich řad zrealizovány přístupové branky z vybraných míst jejich soukromých zahrad. Brána nového oplocení do Rázusovy ulice navázala na protější vrata vedoucí k nedaleké Spolkové zahradě, jejichž otevření město plánuje.

Nový park je chápán jako jedno velké stinné hřiště. Všechny keře a jiné bariérové druhy dřevin byly odstraněny. Vzrostlé listnaté stromy s podchodnými korunami byly ošetřeny a doplněny mladými jedinci, aby se předešlo rozpadu porostu a byl podpořen jeho další rozvoj. Nová výsadba představuje extenzi cikcak uspořádání stromů původní aleje do diagonálního stromového rastru v celé ploše parku. Zemina v bezpečné vzdálenosti od kořenového systému stromů byla stabilizována jako volně pochozí mlatový povrch, odlehčující jedinou existující komunikační osu.

Historická vrstva původně hřbitovních objektů zůstala zachována. Kaplička se stala dominantou piazzetty, kříže na obou stranách původní aleje nadále uvozují vstupy do parku. Řemeslně zpracované náhrobky byly vystaveny v novém lapidáriu při vstupu z piazzetty. Vnitřní plochu parku obohatily především nové ready-made objekty, z průmyslově vyráběných inženýrských elementů, certifikované jako zařízení dětského hřiště. Vůči výrobě atypů představují ekonomickou alternativu, oproti hracím prvkům typovým potom nabízí neotřelé řešení vyzývající k objevování a rozvíjení dětské imaginace. Kromě těchto funkčních plastik byl v parku osazen také nový městský mobiliář zahrnující lavičky, odpadkové koše, stojany na kola a veřejné osvětlení.

VÍTĚZNÉ NÁMĚSTÍ

/soutěžní návrh/spoluautor Filip Kusák/Praha/2018

Iniciačním podnětem návrhu se stalo budoucí zastavění severozápadního kvadrantu, jehož současné využití ke konání víkendových trhů či nejrůznějších nejen studentských slavností ukazuje, jaký je existující potenciál nedokončeného náměstí a co bude po jeho dostavbě chybět nejvíce - totiž ideální prázdno dostatečně velkorysého, rozmanitého a uživatelsky otevřeného veřejného prostoru. Návrh úprav Vítězného náměstí navrací centrální veřejné prostranství městské části Praha 6 jeho uživatelům skrze tři výchozí principy koncepce - reorganizaci dopravních toků spojenou se zpřístupněním vnitřních ploch náměstí pěším a cyklistům, soudobou interpretaci Engelovy geometrické organizace prostoru a ponechání prostorů k volnému pohybu či možnosti osazení efemérních a jiných drobných architektur.

náměstí/park

/soutěžní návrh/spoluautorka Klára Zahradníčková, spolupráce Luboš Zbranek/park na Moravském náměstí, Brno/2016

Moravské náměstí je přechodem mezi soustavou parků okružní třídy a zpevněnou pěší zónou centra města Brna. Městskost se v návrhu projevuje zpevněním jeho povrchů, parkovost potom formou podchodných korun stromů, které dodávají velkorysému náměstí/parku stín.

Návrh uvolňuje exponovaný střed parku soustředěním kulturních aktivit po jeho obvodu. Ty oživují okolí parku a nenarušují relaxační charakter jeho vnitřní plochy. Po obvodu je výrazně rozšířen (na cca 20 m) stávající dlážděný chodník, aby umožňoval mj. umístění dočasných staveb a ulehčil tak i jejich nadměrnému stavění na prostorově limitovaných náměstích v centru. Vnitřní plocha parku je sjednocena mlatovým povrchem (stabilizovanou zeminou), který umožňuje jak volný průchod osob, tak vytváří pobytovou plochu, která v podobné velkorysosti v centrální části města chybí. Nové povrchy a mobiliář doplňují stávající, které jsou v souladu s návrhem a ještě nepřekročily svou životnost. Na obvodu parku se počítá s použitím existujících mobilních objektů a mobiliářových prvků. 

Navzdory soutěžním zadáním proponovanému kulturnímu prostoru bez trhů, v projektu jsou zahrnuty i tyto. Dřívější umístění na stávajících vnitřních parkových cestách se opravdu mohlo jevit jako problematické vzhledem k nadměrnému zatížení cest samotných i okolních travnatých ploch - přístupových a zásobovacích zkratek. Na druhou stranu podobné aktivity (hody, slavnosti, koncerty, mítinky...) jsou nedílnou součástí živého městské prostředí. Jejich programová náplň na rozšířeném okraji parku vytváří aktivní rozhraní mezi centrem, okružní třídou a okolními čtvrtěmi a redefinuje stávající bezbřehou podobu parku mezi dopravními komunikacemi.

23

/soutěžní návrh/grafický design Marek Chmiel/Brno-Kohoutovice/2016

Novostavba radnice s kulturním sálem vytváří přechod mezi nízkopodlažní občanskou vybaveností/starší zástavbou a devítipodlažním panelovým domem T06B. Ten je ve vlastnictví města a představuje tak nejekonomičtější (již existující) prostorovou rezervu novostavby. Místo požadovaného parkovacího domu je navrženo parkování podél Libušiny třídy. Případné investice navíc by měly jít spíše do její regenerace vytvářející živý veřejný prostor, který mimo otevírací hodiny úřadu a kulturní akce může sloužit jako promenáda nebo tržiště. Stupňovitá hmota novostavby prodlužuje veřejný prostor ulice na svou střechu, na svých velkorysých schodech vytváří sezónní kulturní scénu a paneláku přináší nový význam vyhlídkové plošiny do svrateckého údolí (kohoutovické sídliště je nejvýše postaveným na území Brna). Návrh využívá terénního převýšení třídy vůči paneláku, kromě domu-hlediště představuje také dům-most nad stávajícími parkovými trasami a vedením inženýrských sítí.

Letištní město

/soutěžní návrh/spoluautoři Michal Mačuda, Jiří Vítek/Praha/2015

Nadbytek stávajících neartikulovaných ploch naplňujeme zastavitelnými objemy vytvářejícími urbanistickou partituru města stejně rozmanitého jako je samotná Praha. Obálky představují hlavní prostorovou regulaci na bázi diagramu. Jsou odvozené z letového profilu a parametrů stínění okolních staveb a optimalizované vzhledem k výhledům z nové řídící věže. Jejich náplň je multiplicitní, je možné je postupně aktualizovat v průběhu zastavování území. Okrsky vytvářejí rhizomatické, vzájemně nehierarchické autonomní části organizované kolem vnitřního veřejného prostoru. Tok veřejných prostranství se propisuje do vzoru povrchu prostřednictvím ekvipotenciálních linií generovaných na základě pohybu. Kde je rychlejší, linie více proudí (tranzit kolem okrsků), kde je klidnější, vytváří zátočiny a náplavky (vnitřní sdílené prostory).

Adaptace krčku Pražákova paláce

/veřejná zakázka/spoluautor Jaroslav Sedlák/ve spolupráci se 4AM a Deep Throat/Brno/2014

Na okružní třídě kolem historického městského jádra Brna se nachází nádvoří neorenesančního souboru Pražákova paláce (Moravská galerie) a Besedního domu (brněnská filharmonie). Projekt adaptuje jejich spojovací krček umístěný na terénní hraně někdejšího hradebního valu.

Zadání představuje změnu v užívání stávající restaurátorské dílny na bezbariérový kulturní prostor pro přednášky, workshopy, koncerty, výstavní a performativní projekty, videoprojekce a další podobné aktivity s kavárnou, barem a provozním zázemím.

Neexistuje žádná permanentní náplň (funkce), je definován pouze prostor stávající stavby a nový prostor událostí. Existující prostor je i po odstranění všech nenosných příček těsný, nově iniciovaný prostor je proto situační, podle okamžitých potřeb expandující na venkovní nádvoří nebo se smršťující v komorní kavárnu. Interiér města (nádvoří) a adaptovaného objektu splývají v nových gradientech společné podlahy. Hranice navržené architektury jsou definovány multiplicitou jejího kulturního programu.

Nové trvalé intervence jsou infrastrukturní (bezbariérové úpravy, zasíťování, nové dveře, sanitární zařízení, sklad/kancelář). Intrastruktura je viditelná (vnitřní kabeláže, rozvody, šachty). Nový mobiliář je v původním slova smyslu mobilní, používaný bez rozlišování interiéru a exteriéru (barové segmenty, pódiové podesty použitelné jako pracovní stoly, výškově stavitelné stolky, stohovací a skládací židle). Ambivalenci měnícího se prostoru rozšiřují stopy původní dílny (zářivkové osvětlení dřívější dispozice, textura betonové podlahy, rozdílná zrnitost omítek v místě bouraných příček...) a použití recyklovaných prvků (polykarbonátové panely z výstavy Obrazy mysli, reinstalace knihovny z literárního veletrhu nebo židle z aukra...).

P7

/architektura výstavy/grafické řešení Tomáš Hnida/veřejný prostor, Praha/2014

Instalace pouliční výstavy k výročí 130 let Prahy 7 je inspirována místním pavilonem s Maroldovým diorámem bitvy u Lipan a recyklací dřívějšího návrhu Západočeské galerie v Plzni. Navzdory zmenšenému měřítku vytváří autonomní výstavní prostor s horním difuzním osvětlením. Orientací výstavy dovnitř je dosaženo jejího oddělení od vizuálního smogu veřejného prostoru. Objekt svou formou na pomezí low-tech futurismu a Tokyo Lucky Hole láká kolemjdoucí k nahlédnutí.

Pódium

/instalace/kurátorka Katarína Gatialová/Nová synagoga, Žilina/2013

Projekt vycházel z náhodné odchylky vzniklé při realizaci stavby žilinské neologické synagogy architekta Petera Behrense. Během šesti událostí byla tato nepřesnost transformována ve výchozí moment zapojení vnitřního prostoru, adaptovaného na kunsthalle, do veřejného dění. V ústředním prostoru byla vytvořena polyfunkční platforma s výchozí výškou v úrovni podlahy původního návrhu synagogy. Tato tabula rasa, představující prodloužení veřejného prostoru do interiéru synagogy, poskytla zázemí pro aktivity v rámci doprovodného kulturního programu. Modulární systém platformy umožnil její vertikální adaptovatelnost na konkrétní typ akce. V minimální (nebo žádné?) architektuře instalace byl použit také stávající ocelový rošt, relikt někdejšího podhledu kinosálu.

vstupní prostor základní školy

/soutěžní návrh/Brno/2013

Záměrem návrhu je vytvoření jasně artikulovaného veřejného prostoru spojujícího v sobě intimitu urbánního interiéru s požadavky na předprostor veřejné stavby - základní školy. Koncepci naplňují dílčí intervence odstraňující bariéry a sjednocující povrchy i detaily prostorového vymezení místa, při co největším využití jeho stávajících specifik. Výrazný koberec z EPDM gumy, pohyblivý mobiliář a zavěšené "stropní" osvětlení doplňuje úprava stávající vstupní fasády a opěrné zdi.

modul

/instalace/grafické řešení Pixl-e/veřejný prostor, Praha-Bratislava-Ostrava-Hradec Králové-Brno/2012

Variabilní objekt navržený pro Cenu Jindřicha Chalupeckého 2012 byl určený pro vyhlášení finalistů tohoto ocenění pro mladé české umělce. Otočný modul změnil pětkrát svou pozici i podobu při představení pěti kandidátů v pěti městech.