loading...

Letištní město

/soutěžní návrh/spoluautoři Michal Mačuda, Jiří Vítek/Praha/2015

Nadbytek stávajících neartikulovaných ploch naplňujeme zastavitelnými objemy vytvářejícími urbanistickou partituru města stejně rozmanitého jako je samotná Praha. Obálky představují hlavní prostorovou regulaci na bázi diagramu. Jsou odvozené z letového profilu a parametrů stínění okolních staveb a optimalizované vzhledem k výhledům z nové řídící věže. Jejich náplň je multiplicitní, je možné je postupně aktualizovat v průběhu zastavování území. Okrsky vytvářejí rhizomatické, vzájemně nehierarchické autonomní části organizované kolem vnitřního veřejného prostoru. Tok veřejných prostranství se propisuje do vzoru povrchu prostřednictvím ekvipotenciálních linií generovaných na základě pohybu. Kde je rychlejší, linie více proudí (tranzit kolem okrsků), kde je klidnější, vytváří zátočiny a náplavky (vnitřní sdílené prostory).

ORLOVÁ

/soutěžní návrh/spoluautor Jiří Vítek/Orlová/2015

Orlová je městské podhoubí v postindustriální krajině. Revitalizaci historického centra chápeme jako další život původního oddenku, který nemá začátek ani konec, je mezihrou, vždy ve středu, mezi ostatními městskými částmi.

Návrh hledá východiska, jak navrhnout autonomní městský celek a přitom neuniformovat jeho architekturu, jak nakládat s historickým dědictvím a přitom jím nebýt svázán, jak vytvořit ekonomicky atraktivní prostor a přitom nutně "nedevelopovat" ani neplýtvat krajinou. 

Výsledkem tohoto diskurzu je princip městského plánování na bázi udržitelného rozvoje. Hlavní prostorovou regulaci nad zastavitelnými plochami morfologicky vymezeného území představuje environmentální obálka (jejímž předobrazem jsou americké zónovací obálky). Ta by měla podnítit uvažování o intenzivním zastavění starého města. Spíše než o nutnost (počet obyvatel Orlové dlouhodobě klesá) jde však o možnost (maximální svoboda zastavění), související s hledáním toho, co městu chybí.

Ostrov

/soutěžní projekt/spoluautoři Ondřej Bartůšek, Jaroslav Sedlák/Štvanice, Praha/2013

Návrh redefinuje ostrovní fenomén místa a otevírá břehem vymezenou krajinu ve vazbě na sousední městské čtvrti i širší okolí. Zpřístupnění je založeno na třech principech: oddělení tranzitní dopravy, přidání místních propojení a vytvoření prostupné krajiny.

Černá louka

/soutěžní návrh/spoluautoři Jaroslav Sedlák, Jiří Vítek/Ostrava/2010

Hlavním cílem projektu (v rámci kandidatury na Evropské hlavní město kultury 2015) není vytváření nezávislého klastru, ale jeho integrace do urbánní struktury města. Město dosahuje svých přirozených hranic reprezentovaných řekou a železnicí. Etapovitost projektu je chápána jako přirozený růst města, ne jako etapy developerského projektu. Jeho první etapu tvoří stavební program daný zadáním soutěže.

Znojemská okurka

/soutěžní návrh/spoluautoři Ondřej Bartůšek, Jaroslav Sedlák, Jiří Vítek/Znojmo/2009

Vítězný projekt ze soutěže definuje fragmentované náměstí vložením nového polyfunkčního bloku, který vytváří maximální hranici zastavění a rozděluje frekventovanou komunikaci na dvě jednosměrky. Okolo tohoto bloku je umístěn podzemní parkovací koridor.

Sportfields

/urbanismus/Brno/2010

Nepoužívaný sportovní stadion je přeměněn na volně urbanizovatelnou zónu limitovanou pouze svým prostorovým vymezením. Aktualizace spontánní zástavby kolosea v Nimes nebo dělnických kolonií v Brně.