loading...

VÍTĚZNÉ NÁMĚSTÍ

/soutěžní návrh/spoluautor Filip Kusák/Praha/2018

Iniciačním podnětem návrhu se stalo budoucí zastavění severozápadního kvadrantu, jehož současné využití ke konání víkendových trhů či nejrůznějších nejen studentských slavností ukazuje, jaký je existující potenciál nedokončeného náměstí a co bude po jeho dostavbě chybět nejvíce - totiž ideální prázdno dostatečně velkorysého, rozmanitého a uživatelsky otevřeného veřejného prostoru. Návrh úprav Vítězného náměstí navrací centrální veřejné prostranství městské části Praha 6 jeho uživatelům skrze tři výchozí principy koncepce - reorganizaci dopravních toků spojenou se zpřístupněním vnitřních ploch náměstí pěším a cyklistům, soudobou interpretaci Engelovy geometrické organizace prostoru a ponechání prostorů k volnému pohybu či možnosti osazení efemérních a jiných drobných architektur.

Nový park

/veřejná zakázka/spoluautoři Klára Zahradníčková, Tomáš Džadoň, spolupráce Ondřej Fous, Luboš Zbranek/Leopoldov/od 2017

Revitalizace někdejšího záhumenního hřbitova na park s herním vybavením pro děti transformuje pozapomenutou průchozí zahradu na místo aktivního odpočinku všech generací. Návrh vychází ze tří základních principů - aktivace rozhraní parku, umožnění svobodnějšího pohybu na jeho vnitřní ploše a doplnění stávajících objektů o nové prvky.

Chodník při rušné Hlohovské cestě bude rozšířen až za úroveň kapličky a vytvoří tak vstupní piazzetu, doplnění chodníku při Rázusově ulici zase počítá s otevřením brány vedoucí k nedaleké spolkové zahradě. V návaznosti na úpravy chodníků bude přesunuto stávající oplocení a vstupní brány. Obyvatelům sousedních rodinných domů bude nabídnuta možnost zřízení přístupových branek z jejich soukromých zahrad.

Nový park je chápán jako jedno velké stinné hřiště. Všechny keře a jiné bariérové druhy dřevin budou odstraněny. Vzrostlé listnaté stromy s podchodnými korunami budou ošetřeny a postupně doplňovány mladými jedinci, aby se předešlo rozpadu porostu a byl podpořen jeho další rozvoj. Nová výsadba představuje extenzi diagonálního uspořádání stávající aleje v celé šíři parku. Zemina v bezpečné vzdálenosti od kořenového systému stromů bude stabilizována jako volně pochozí povrch, odlehčující jedinou existující komunikační osu.

Většina stávajících objektů bude zachována. Kaplička se stane dominantou piazzety, kříže na obou stranách původní aleje budou nadále uvozovat vstupy do parku. Řemeslně zpracované náhrobky budou vystaveny v novém lapidáriu při vstupu z piazzety. Vnitřní plochu parku obohatí také ready-made objekty, pracující s imaginací dětí samotných, a materiálově odlišené plochy v podobě dřevěné podesty, nebo pískového a EPDM pryžového povrchu. Repasované lampy doplní nové scénické osvětlení a dřevěné lavičky.

 

náměstí/park

/soutěžní návrh/spoluautorka Klára Zahradníčková, spolupráce Luboš Zbranek/park na Moravském náměstí, Brno/2016

Moravské náměstí je přechodem mezi soustavou parků okružní třídy a zpevněnou pěší zónou centra města Brna. Městskost se v návrhu projevuje zpevněním jeho povrchů, parkovost potom formou podchodných korun stromů, které dodávají velkorysému náměstí/parku stín.

Návrh uvolňuje exponovaný střed parku soustředěním kulturních aktivit po jeho obvodu. Ty oživují okolí parku a nenarušují relaxační charakter jeho vnitřní plochy. Po obvodu je výrazně rozšířen (na cca 20 m) stávající dlážděný chodník, aby umožňoval mj. umístění dočasných staveb a ulehčil tak i jejich nadměrnému stavění na prostorově limitovaných náměstích v centru. Vnitřní plocha parku je sjednocena mlatovým povrchem (stabilizovanou zeminou), který umožňuje jak volný průchod osob, tak vytváří pobytovou plochu, která v podobné velkorysosti v centrální části města chybí. Nové povrchy a mobiliář doplňují stávající, které jsou v souladu s návrhem a ještě nepřekročily svou životnost. Na obvodu parku se počítá s použitím existujících mobilních objektů a mobiliářových prvků. 

Navzdory soutěžním zadáním proponovanému kulturnímu prostoru bez trhů, v projektu jsou zahrnuty i tyto. Dřívější umístění na stávajících vnitřních parkových cestách se opravdu mohlo jevit jako problematické vzhledem k nadměrnému zatížení cest samotných i okolních travnatých ploch - přístupových a zásobovacích zkratek. Na druhou stranu podobné aktivity (hody, slavnosti, koncerty, mítinky...) jsou nedílnou součástí živého městské prostředí. Jejich programová náplň na rozšířeném okraji parku vytváří aktivní rozhraní mezi centrem, okružní třídou a okolními čtvrtěmi a redefinuje stávající bezbřehou podobu parku mezi dopravními komunikacemi.

REKONVERZE KRAVÍNA

/soutěžní návrh/spoluautoři Jiří Vítek, Jiří Železný/Doubravník/2015

Kravín a navazující areál má prostorové parametry stát se novým významutvorným elementem městyse Doubravníka. Oceňený soutěžní návrh vychází z minimálních intervencí do stávající stavby a jejího areálu s cílem obohatit místo o právě takové významy. Postupné zásahy jsou pro menší obec ekonomicky přijatelnější a poskytují logickou a flexibilní etapizaci v rámci realizace záměru v území. V postupně vytvářeném parku s biotopem a multifunkčním podkrovním sálem je kromě veřejných toalet, parkovacích stání (při břehu Svratky a u mostu přes Rakovec) a zejména pobytových prostorů (sedací schody z ulice, zatravněné plochy k ležení, dětské hřiště, pobytový dvůr za zdí bývalé maštale, zpřístupnění kaple sv. Anny či nábřežní promenáda) uvažováno také s polosoukromými a poloveřejnými prostory pro zdejší rezidenty - zápraží se společnými zádveřími a zimní zahradou, ovocným sadem, zeleninovými a květinovými záhony. Díky místním aktivistům bylo podkroví kravína prvně otevřeno veřejnosti u příležitosti výstavy soutěžních návrhů spojené s jejich prezentacemi a doprovodným programem.

Ostrov

/soutěžní projekt/spoluautoři Ondřej Bartůšek, Jaroslav Sedlák/Štvanice, Praha/2013

Návrh redefinuje ostrovní fenomén místa a otevírá břehem vymezenou krajinu ve vazbě na sousední městské čtvrti i širší okolí. Zpřístupnění je založeno na třech principech: oddělení tranzitní dopravy, přidání místních propojení a vytvoření prostupné krajiny.